Nog maar 14 dagen te gaan en dan zijn de verkiezingen. Dé onderwerpen van dit moment zijn natuurlijk immigratie, identiteit, zorg en veiligheid. Waar ik nu zo benieuwd naar was: wat zeggen alle partijen nu eigenlijk over kinderopvang in hun verkiezingsprogramma’s? Van alle grote partijen heb ik de verkiezingsprogramma’s gedownload met het doel meer te lezen over hun visie op kinderopvang.

Bij een aantal partijen kun je zoeken wat je wilt maar kom je het onderwerp kinderopvang niet tegen. In het verkiezingsprogramma van 50 Plus wordt er met geen woord over gerept, dat is wellicht ook te verwachten. De PVV had een verkiezingsprogramma van 1 A4-tje dus daar was ik snel doorheen: geen aandacht voor kinderopvang. Bij de Christenunie vond ik niet meer dan één zinnetje dat eigenlijk niet zozeer ging over de kinderopvang maar over de beperking van de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind. Ook VNL heeft het in het verkiezingsprogramma niet over kinderopvang.

Van alle overige grotere partijen heb ik op een rijtje gezet wat er in hun verkiezingsprogramma te vinden was over kinderopvang.

Hieronder een overzicht op alfabetische volgorde van de naam van de partij.

CDA:

Het huidige stelsel – met kinderopvang voor kinderen van werkende ouders en peuterspeelzalen met voorschoolse educatie voor kinderen met een (taal)achterstand – haalt deze groepen al op jonge leeftijd uit elkaar. Daarom willen wij peuterspeelzalen en kinderopvang samenvoegen tot één voorschool, zodat deze kinderen weer met elkaar spelen én leren. Wij willen dat kinderen tussen twee en vier jaar recht krijgen op een aantal dagdelen voorschool, met de mogelijkheid voor aanvullende opvang voor ouders die dat willen. Meer dan nu kan in de voorschool al aandacht zijn voor taal en ontwikkeling. Door de verantwoordelijkheid voor de voorschool bij gemeenten te leggen is er veel ruimte voor lokaal maatwerk. Zo kan ook voor een goede overdracht van de kinderen naar de basisschool worden gezorgd.

D66:

Over opvang en onderwijs:

Kinderopvang is niet alleen een belangrijke voorziening die kinderen kansen biedt. Kinderopvang is ook cruciaal voor ouders die willen werken. D66 wil een ruim en hoogwaardig aanbod van kinderopvangvoorzieningen. De brede buurtschool gaat aan kinderen vanaf twee jaar vroeg- en voorschoolse educatie bieden. Zo zorgen we voor een goede start voor elk kind, beginnend met vier dagdelen vroeg- en voorschoolse educatie, met een eigen bijdrage voor ouders die dat kunnen betalen en die nu over het algemeen vergelijkbare bedragen uitgeven aan kinderopvang. Voor de kinderopvang willen we dat de overheid stuurt op onze wensen – veiligheid, toegang tot taal, pedagogische kwaliteit – en minder op hoe dat tot stand komt. Daarbij willen we minder, maar vooral simpelere regels en meer ruimte voor initiatief van ouders. We vereenvoudigen de huidige versnipperde financiering van de opvang.

Over belasting:

Door de hoge kosten van de kinderopvang loont het soms niet om allebei te blijven werken. D66 heeft zich ingezet voor een verhoging van de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting die werkende ouders met kinderen tot twaalf jaar ontvangen. Deze lijn wil D66 de komende periode doorzetten, zodat werken altijd loont. D66 wil dat vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen. En gelijk loon voor gelijk werk. Dit vraagt om een arbeidsmarkt en sociaal zekerheidstelsel dat gelijkwaardigheid en arbeidsparticipatie van vrouwen bevordert. Daarom heeft D66 gezorgd voor meer kinderopvangtoeslag en een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting en willen we regelingen rond ouderschapsverlof beter en gelijkwaardiger maken.

DENK

DENK wil dat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen beter met elkaar kunnen verenigen. DENK is daarom: vóór het verhogen van de kinderopvangtoeslag, zodat kinderopvang beter betaalbaar wordt

15094165590_a5ed0d4c6d_k

Groen Links

Het huidige financieringssysteem voor de kinderopvang vergroot de kansenongelijkheid. Dat moet beter. GroenLinks wil een ontwikkelrecht voor elk kind. Kinderopvang wordt weer een publieke voorziening en gratis toegankelijk voor alle jonge kinderen. Dat is goed voor hun brede ontwikkeling en voorkomt achterstanden. De basisschool en de buitenschoolse opvang worden bij voorkeur georganiseerd in een brede school. Op deze brede scholen krijgen kinderen niet alleen les, maar is ook ruimte voor spelen, sport, natuur en cultuur. We stimuleren de samenwerking van de kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse educatie en de brede school op één plek in kindcentra. Ouders hoeven kinderen niet steeds van de ene naar de andere plek te brengen. Keuzevrijheid voor ouders in het schooltype blijft gewaarborgd.

Elk kind moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Alle kinderen tussen zes maanden en vier jaar krijgen recht op drie dagen kinderopvang per week. De kwaliteit van de kinderopvang gaat omhoog door meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van kinderen en aan de pedagogische vaardigheden van medewerkers.

Kinderopvangcentra hebben geen winstoogmerk.

Het onderwijs, de kinderopvang, peuterspeelzalen, voor- en vroegschoolse educatie en jeugdzorg worden gestimuleerd om hechter samen te werken. In het bijzonder worden zij wettelijk en financieel gestimuleerd brede voorzieningen te ontwikkelen, zoals kindcentra. Kinderen kunnen gedurende de hele dag formele en informele programma’s volgen met ruimte voor sport, spel, cultuur en natuur.

Kinderopvang wordt een basisvoorziening: ieder kind tussen zes maanden en vier jaar heeft recht op drie dagen gratis opvang per week. Voor alleenstaande ouders geldt dit recht op kinderopvang vanaf het moment dat het kind drie maanden oud is.

Partij voor de Dieren

Onderzocht wordt of kinderopvang standaard onderdeel kan worden van het door de overheid aangeboden basisonderwijs, naar Scandinavisch model.

Kinderopvang tot 4 jaar wordt onderdeel van het door de staat aangeboden basisonderwijs.

PvdA

Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen. De overeengekomen kwaliteitsagenda met de kinderopvangsector wordt voortgezet, evenals de harmonisatie met peuterspeelzalen. Alle kinderen tussen 2 en 4 jaar krijgen daarnaast een aanbod van minimaal 16 uur in de week conform het SER-advies kinderopvang. Op termijn willen we toe naar één voorziening voor onderwijs en opvang van kinderen tussen 0 en 12 jaar waarbij het niet uitmaakt of ouders werken en waarbij er een goede aansluiting is op het basisonderwijs en de naschoolse opvang.

Wij willen de naschoolse opvang op de school zelf fors uitbreiden. De leerlingen kunnen er terecht voor en na school tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig het naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit verzorgen.

SGP

Financiële ondersteuning van kinderopvang moet er zijn voor situaties van overmacht of sociale noodzaak, dus zeker niet voor de vele tweeverdieners en veelvermogenden.

Voor tweeverdieners moet de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden beperkt. Daar staat een hogere kinderbijslag en draagkrachtkorting tegenover.

De meest unieke relatie hebben kinderen met hun eigen ouders. Papa’s en mama’s zijn onvervangbaar. Gek genoeg kiest de overheid er juist voor om ouders te stimuleren hun kinderen uit te besteden. Dat zie je het best aan de gigantische sommen geld die in de kinderopvang gepompt worden. Dit alles om vrouwen en mannen zoveel mogelijk fulltime te laten werken. Het is een veeg teken wanneer de overheid geld verdienen door ouders ten koste wil laten gaan van het zelf opvoeden van kinderen! Als het dan zo is dat (jonge) kinderen buiten de deur opgevangen worden, is wel het minste wat verwacht mag worden dat de opvang van de kinderen goed is en aansluit bij thuis. Bovendien is het raadzaam om te zorgen voor een goede afstemming en overdracht tussen bijvoorbeeld de peuterspeelzaal en de school. Ook moeten voorschoolse voorzieningen beter aansluiten op de scholen. Of ouders gebruik willen maken van voorschoolse voorzieningen, is uiteraard een vrije keuze.

SP

We willen een recht op gratis kinderopvang van vier dagdelen, voor kinderen van twee tot vier jaar. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid om in de opvang spelenderwijs te leren en zichzelf in een groep te ontwikkelen. De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang willen we verbeteren.

VVD

Over opvang en onderwijs:

Om elk kind een kans te bieden op een mooie toekomst, moeten achterstanden snel opgespoord worden. Voor- en vroegschoolse educatie willen wij daarom zo inrichten dat taalachterstanden bij jonge kinderen spelenderwijs worden weggewerkt. Want ontwikkelingsachterstanden die ontstaan doordat kinderen bijvoorbeeld (structureel) in armoede of een onveilige thuissituatie opgroeien, mogen geen belemmering zijn om hun talenten te ontwikkelen. Wij willen dat er experimenteermogelijkheden komen voor (vergaande) samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen en de basisschool. Verder kunnen gemeenten binnen de bestuurlijke afspraken tussen het rijk en de VNG een aanbod doen voor een voorschoolse voorziening aan ouders met peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag. De keuzevrijheid van ouders houden wij overeind. Daarnaast willen wij dat de leerplicht wordt verlaagd naar de leeftijd van vier jaar. Nu al gaan veel kinderen vanaf vier jaar naar de basisschool. Leeftijdsgenoten die dat nu niet doen, kunnen achter gaan lopen. Dat willen we op deze manier voorkomen.

Over belasting:

Ook de kindregelingen moeten in een nieuw belastingstelsel worden vereenvoudigd waarbij meer ondersteuning voor werkende ouders voorop moet staan. Zij hebben namelijk een druk leven en de kinderopvang is duur. Soms gaat het hele inkomen van een van de partners daaraan op. Daarom verhogen wij de inkomensondersteuning voor werkende ouders. Wij vinden dat je voor je eigen kinderen kunt zorgen als je niet werkt en in dat geval dus ook geen toeslag nodig hebt voor kinderopvang. Het kindgebonden budget kan ook worden afgebouwd. De opbrengsten van deze vereenvoudigingen moeten worden gebruikt om de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders te verhogen en de inkomstenbelasting voor ouders te verlagen.

11237220_418859858297662_1199589785977460475_n

Foto: De Buitenhoeve, Eesveen (Drenthe)

Mijn conclusie

Wanneer je werkzaam bent in de kinderopvang of zelf kinderen hebt die naar de opvang gaan is het belangrijk om te weten wat de visie van de diverse politieke partijen is op dit gebied. Het is daarom erg jammer dat partijen als PVV en Christenunie hier niet of nauwelijks aandacht aan hebben besteed in hun verkiezingsprogramma. Het is wel prettig om te lezen dat veel grote partijen hier wel een duidelijke visie op hebben en dat het belang van kinderopvang wordt erkend, met uitzondering van de SGP die vindt dat kinderopvang alleen beschikbaar moet zijn voor gevallen van overmacht of sociale noodzaak. Zeker dus niet voor de tweeverdieners.

Groen Links gaat het verst met hun standpunt dat ieder kind 3 dagen gratis opvang zou moeten kunnen krijgen. Wel lees ik een opvallend standpunt dat kinderopvangcentra geen winstoogmerk mogen hebben. Als ik kijk naar alle enthousiaste ondernemers die een particuliere kinderopvang runnen met echt passie en liefde voor kinderen, dan vind ik dit wel een lastig standpunt. Zij moeten in mijn ogen hun boterham kunnen blijven verdienen met bijvoorbeeld unieke agrarische kinderopvang. Wanneer er dit soort ondernemers actief blijven valt er voor ouders ook wat te kiezen. Wil je graag dat jouw kind op de boerderij speelt, naar een opvang gaat met een antroposofische visie, naar een kinderopvang gaat met een aanbod van 24-uurs opvangmogelijkheid, alleen biologische voeding, tweetalige opvang…..Wanneer je alleen kindercentra overhoudt zonder winstoogmerk ben ik bang dat daarmee de diversiteit verdwijnt.

Ik wens iedereen veel wijsheid aanstaande 15 maart. Ik weet in ieder geval welke partijen ik niet mijn stem geef. De komende dagen blijf ik de debatten volgen en kranten lezen om definitief mijn keuze te bepalen.

Deel dit blogbericht!
Recommended Posts
Toont 2 reacties
  • Fijn dat je het even op een rijtje hebt gezet!
    Groetjes Margreet

  • Korine Laarhoven

    Goed overzicht zo! En het maakt duidelijk welke partij belang hecht aan diversiteit en ondernemerschap. Wel een belangrijk punt voor ons kindercentrum, de ouders en kinderen die er komen. Het is juist zo leuk dat je kiezen kunt en zo de verschillende behoeften van ouders en kinderen recht kunt doen.
    Hartelijke groet,
    Korine

0

Start typing and press Enter to search