DoenKids is onderdeel van KidsKonnect, klik hier voor meer informatie.
KidsKonnect
NL EN
Request demoTerms and conditions

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoofdstuk 1

Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
1
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
In deze algemene- en gebruiksvoorwaarden, hierna voorwaarden, worden de voorwaarden besproken die gelden
wanneer men gebruik maakt van de diensten, producten en of aanbiedingen van DoenKids B.V., hierna DoenKids, via
haar website en of via haar mobiele applicaties. Eveneens zijn deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing voor
alle aan- en verkopen van producten en diensten door of aan DoenKids. Men dient deze voorwaarden aandachtig door
te lezen zodat men weet wat de rechten en plichten zijn wanneer men gebruik maakt van onze producten en diensten
en of met DoenKids rechtshandelingen verricht. Door gebruik te maken van onze producten en of diensten, op welke
manier dan ook, aanvaardt men daarmee gebonden te zijn aan deze algemene- gebruiksvoorwaarden. Uiteraard is het
mogelijk deze algemene- gebruiksvoorwaarden te downloaden en te printen.
In deze algemene- gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
• Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Wederpartij/consument producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door
DoenKids worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en DoenKids;
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Wederpartij, in de hoedanigheid van consument, gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
• Bedrijfsmatige Wederpartij: de gebruiker die gebruik maakt van de dienst om in het kader van zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit producten of diensten te kopen;
• Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
• Wederpartij: De natuurlijke- of rechtspersoon die met DoenKids een overeenkomst heeft afgesloten;
• Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Wederpartij en DoenKids die betrekking heeft op de door DoenKids te
leveren dienstverlening en of producten bij de Wederpartij;
• Dienstverlening: de in onderling overleg tussen de Wederpartij en DoenKids te bepalen dienetsen die door de
DoenKids geleverd dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden;
• Opdracht: de levering van de dienstverlening van DoenKids aan de Wederpartij;
• Dag: kalenderdag;
• Databank: de gezamenlijke (persoons)gegevens van gebruikers die door DoenKids worden verzameld, waaronder
gebruikersmateriaal en informatie;
• Dienst: de applicatie en web-omgeving van DoenKids waarop DoenKids haar producten aanbiedt en waarbij de
Wederpartij in de vorm van abonnee of kopers, niet zijnde abonnees, producten kunnen gebruiken en of bestellen;
• Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
• Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale
inhoud gedurende een bepaalde periode;
• Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Wederpartij in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik
gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
• E-mailadres: het bij de aanmelding voor de dienst opgegeven e-mailadres;
• Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die een profi el heeft aangemaakt en gebruik maakt van de dienst als
aanbieder of bieder;
• Gebruikersmateriaal: informatie op de website die van gebruiker(s) afkomstig is, dan wel via de dienst of de website
door gebruikers toegankelijk of openbaar wordt gemaakt waaronder zonder daartoe beperkt te zijn objectgegevens,
kavels, meningen, reclame-uitingen, berichten, aanbiedingen en/of aankondigingen ongeacht of deze op het
algemene deel van de website verschijnen;
• Gebruikersnaam: de naam of het alias waarmee men zich bij DoenKids registreert;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;
• Informatie: al het materiaal en alle informatie door DoenKids op de website geplaatst en/of via de dienst toegankelijk
gemaakt;
• Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige
rechten, alsmede rechten op knowhow en éénlijnsprestaties;
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen DoenKids en de Wederpartij wordt gesloten in het kader
van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken
voor communicatie op afstand;
• Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor
herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Wederpartij ter zake van zijn bestelling geen
herroepingsrecht heeft;
• Objectgegevens: afbeeldingen, geluidsopnamen, audiovisuele opnamen, omschrijvingen, specifi caties, reclameuitingen,
catalogusprijzen of afbeeldingen van verpakkingsmaterialen of kaften van objecten;
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
2
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Toepasselijkheid
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen, werkzaamheden,
opdrachten en overeenkomsten en overeen- komsten op afstand tussen DoenKids en Wederpartij in de rol van
consumenten, ondernemers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, waarbij DoenKids goederen en/of diensten van
welke aard ook aan de Wederpartij levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden
zijn omschreven. Op al onze offertes, overeenkomsten of leveringen van welke aard dan ook zijn deze voorwaarden,
welke wij u hebben doen toekomen, van toepassing. Andersluidende voorwaarden afgewezen worden uitdrukkelijk
afgewezen.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze voorwaarden langs elektronische
weg aan de Wederpartij ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,
zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg
of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Afwijkingen en aanvullingen van deze voorwaarden,
alsmede standaardvoorwaarden van de Wederpartij zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
3. Voor het geval dat naast deze voorwaarden tevens specifi eke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn
kan de Wederpartij zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met DoenKids, voor de uitvoering
waarvan diensten van derden dienen te worden betrokken. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze
algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. DoenKids en de Wederpartij zullen als dan in overleg treden om nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5. Aanvullende dan wel van deze algemene- gebruikersvoorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de Wederpartij zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
Wederpartij op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Gebruik maken van de dienst
6. De aangeboden dienst kan worden omschreven als een web-omgeving waarbij abonnees gebruik kunnen maken
van de applicatie voor kinderopvang activiteiten. Eveneens kunnen via de webshop onder andere BSO- en KDVactiviteiten
voor niet abonnees worden besteld en overige aanverwante artikelen.
7. Tenzij anders vermeld, worden alle verkopen via de webshop aangemerkt als particuliere verkopen door een partij
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Door het doen van een bod of het aanvaarden van een
aanbod van de Wederpartij, kan DoenKids hiermee akkoord gaan.
8. Men aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals men die aantreft op
de website op het moment van gebruik. DoenKids sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen
en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties,
toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de
dienst.
9. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst, dient men bij verkoop helder en duidelijk bepaalde gegevens
aan te geven op de manier zoals beschreven op de website. De verstrekte informatie die men geeft is compleet,
waarheidsgetrouw en up-to-date. Men zal de contactgegevens van anderen niet gebruiken voor het versturen van
ongevraagde communicatie. Bij niet naleving van deze bepaling zal er een boete worden opgelegd conform de op
dat moment geldende wettelijke bepalingen.
10. DoenKids gaat ervan uit dat degene die een product of dienst koopt ook degene is met de opgegeven gegevens.
Zodra DoenKids weet of reden heeft om te vermoeden dat door een ander dan u producten worden gekocht
dan moet men DoenKids daarvan direct op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting om direct zelf
doeltre ende maatregelen te tre en.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
3
11. Elk van de partijen en eventuele door DoenKids in het kader van het nakomen van de dienst in te schakelen personen
zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen
en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs
hadden kunnen begrijpen en of het kunnen veronderstellen.
12. De gegevens die men tijdens het koopproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een databank en verwerkt in
overeenstemming met het DoenKids Privacy Beleid.
13. In beginsel kan iedereen gebruik maken van de diensten bij DoenKids. Doch voor het kunnen kopen dient men 18
jaar of ouder te zijn. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren staat men er voor in dat men inderdaad 18 jaar of
ouder is. Voor bepaalde onderdelen van de website of de dienst kunnen andere toelatingseisen gelden, indien dat zich
voordoet zal dit gecommuniceerd worden op de website.
14. Elk gebruik van de dienst en de website komt voor risico, rekening en verantwoording van de aanbieder.
15. De Wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, vermeldt bij de aanmelding zijn handelsnaam
alsmede het adres waarop hij gevestigd is en zijn telefoonnummer, kamer van koophandel nummer, btw-nummer en
e-mail adres.
16. Men garandeert dat er geen misbruik zal worden gemaakt van de dienst.
17. Men garandeert dat bij gebruikmaking van de dienst, geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere
software worden gebruikt die schade kan toebrengen aan de dienst of de website of enig ander technisch hulpmiddel,
dan wel de dienst of website ontoegankelijk kunnen maken of bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen
te omzeilen en geen handelingen verricht die een onredelijk en/of disproportioneel beslag leggen op de infrastructuur
van de dienst en/of de functionaliteit van de dienst belemmeren, en/of geen applicaties zal gebruiken die de dienst
monitoren en/of delen van de dienst kopiëren. Indien door toedoen van gebruiker directe of indirecte schade aan
DoenKids zal worden toegebracht, zoals in dit artikel omschreven, zal dat worden verhaald op de gebruiker.
18. Alle technische middelen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst waaronder, zonder daartoe beperkt
te zijn, hardware en een internetaansluiting, alsook de kosten voor het gebruik daarvan, komen geheel voor rekening
van de gebruiker.
19. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht of onder deze gebruiksvoorwaarden, dan wel op verzoek of
met toestemming van DoenKids, is het niet toegestaan, de dienst, de website, gebruikersmateriaal te kopiëren, ter
beschikking te stellen, in sub licentie te geven of anderszins te commercialiseren, te vertalen of hiervan anderszins een
bewerking te maken in de zin van artikel 13 van de Auteurswet.
20. DoenKids kan technologische maatregelen nemen ter bescherming van de website of de dienst en/of afzonderlijke
delen daarvan. Men mag deze technische beschermingsmaatregelen niet verwijderen of omzeilen, dan wel daartoe
middelen aanbieden.
Het aanbod
21. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het
aanbod vermeld.
22. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of
diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij
mogelijk te maken. Als de Wederpartij gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van
de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod
binden DoenKids niet. Bijzonderheden worden vermeld in het tekstveld van de betre ende dienst of het betre ende
product.
23. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan
de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
24. Offertes van DoenKids zijn gebaseerd op de informatie die door DoenKids worden verkregen door raadpleging van
het Landelijk register Kinderopvang. DoenKids gaat er vanuit dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens aan het
Landelijk register Kinderopvang actueel zijn. De Wederpartij staat ervoor in dat zij naar beste weten alle essentiële
informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de dienstverlening juist en volledig te hebben verstrekt aan het
Landelijk register Kinderopvang.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
4
25. De door DoenKids gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. DoenKids is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Wederpartij
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
26. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders
aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden en
of omstandigheden.
27. Een samengestelde prijsopgave verplicht DoenKids niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
28. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
29. DoenKids zal aan de Wederpartij de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde dienst, alsmede de overige tussen
partijen overeengekomen diensten, verrichten. DoenKids is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede
werking van de infrastructuur van de Wederpartij of die van derden.
30. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is DoenKids niet verplicht tot het geven van instructies aan gebruikers
anders dan de toezending van de digitale handleiding voor gebruik van DoenKids.
31. DoenKids voert de werkzaamheden, in het kader van de dienstverlening, uit naar beste inzicht, deskundigheid
en vermogen, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en
procedures.
32. DoenKids kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de dienstverlening aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen
een verandering van de bij de Wederpartij geldende procedures tot gevolg hebben, zal DoenKids de Wederpartij
hierover zo tijdig mogelijk inlichten. DoenKids is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgen in de wijze waarop de
Wederpartij de dienst gebruikt.
33. DoenKids kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie
van de programmatuur. DoenKids zal in alle redelijkheid specifi ek voor de Wederpartij bepaalde eigenschappen of
functionaliteit van de dienst handhaven.
34. DoenKids kan de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief
onderhoud. DoenKids zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten
kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan de Wederpartij.
35. DoenKids kan niet garanderen dat de dienst in de vorm van de applicatie of web-omgeving altijd en zonder
onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van
storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. DoenKids is dan ook op geen
enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of
(tussentijds) uitvallen van de dienst.
36. DoenKids is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden, de website
en/of dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting
noodzakelijk is.
37. Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de Wederpartij schriftelijk te worden gemeld aan DoenKids. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DoenKids
in staat is adequaat te reageren.
38. De Wederpartij verstrekt DoenKids tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede
uitvoering van de dienstverlening.
De overeenkomst
39. Elke overeenkomst met DoenKids komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
40. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DoenKids onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
door DoenKids is bevestigd, kan de Wederpartij de overeenkomst ontbinden.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
5
41. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft DoenKids passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving.
Indien de Wederpartij elektronisch kan betalen, zal DoenKids daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
42. DoenKids kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien DoenKids op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.
43. DoenKids is verantwoordelijk voor het versturen van het product/de producten conform de overeenkomst tussen
Wederpartij en DoenKids. DoenKids dient de verzendkosten vast te stellen en aan te geven of het product ook kan
worden afgehaald. DoenKids is verplicht verkochte producten binnen drie werkdagen, nadat de betaling van de
Wederpartij daarvoor is ontvangen, zorgvuldig verpakt aan de Wederpartij toe te zenden, tenzij is overeengekomen dat
het product of dienst wordt afgehaald. Indien verzendkosten lager zijn dan aangegeven op de website, bijvoorbeeld
doordat de Wederpartij het product of dienst afhaalt of indien aan dezelfde Wederpartij meerdere producten
of diensten worden verkocht, dient DoenKids eventueel teveel betaalde verzendkosten terug te betalen aan de
Wederpartij.
44. Wederpartij dient bij webshop aankopen het verschuldigde bedrag aan DoenKids via bank, inclusief de berekende
verzendkosten, voorafgaand aan de levering van het gekochte product of dienst te voldoen. Indien Wederpartij het
verschuldigde bedrag niet binnen de vermelde betalingstermijn van zeven dagen heeft voldaan, is de Wederpartij
automatisch in verzuim jegens DoenKids zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment van verzuim
is Wederpartij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien Wederpartij na aanmaning of ingebrekestelling
nalatig blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, kan DoenKids de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle
door DoenKids gemaakte buitengerechtelijke kosten in verband met de te late betaling ten laste van Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
45. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door DoenKids. Het staat DoenKids vrij de werkzaamheden voor eigen
rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. DoenKids blijft
evenwel verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
46. Binnen de in deze voorwaarden gestelde grenzen is DoenKids vrij haar werkzaamheden naar eigen inzicht in te
(laten) richten en uit te (laten) voeren. Voor het overige zal DoenKids bij het uitvoeren van haar dienst waar mogelijk
rekening houden met de redelijke wensen van gebruiker, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst.
47. DoenKids neemt bij het aangaan van de overeenkomst betre ende het verrichten van de dienst een
inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de dienst naar beste inzicht en vermogen en zorgvuldig
handelend uit te voeren.
48. DoenKids garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specifi caties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
49. DoenKids zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Wederpartij de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze meezenden dat deze door de Wederpartij op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, te weten:
a. Het bezoekadres van de vestiging van DoenKids waar de Wederpartij met klachten terecht kan;
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Wederpartij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. De prijs, met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing, de
kosten van afl evering en de wijze van betaling, afl evering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar
of van onbepaalde duur is;
f. Indien de Wederpartij een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
50. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
51. Maatwerk in de delen van de dienstverlening, zoals de programmaontwikkeling, verwerken van eigen huisstijl e.d.,
specifi ek voor de Wederpartij, is mogelijk. Dit maatwerk wordt altijd schriftelijk geo reerd.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
6
52. DoenKids zal het gekochte verzenden naar de Wederpartij. DoenKids handelt geheel zelfstandig en onafhankelijk.
53. DoenKids heeft het recht de overeenkomst met een de Wederpartij met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien de Wederpartij zijn
betalingsverplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling verkeert.
Intellectuele Eigendomsrechten
54. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de dienst, de databank en de informatie, waaronder,
zonder daartoe beperkt te zijn, mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op de teksten geschreven door
DoenKids of anderzijds, afbeeldingen, vormgeving, foto’s van de producten, software, audiovisueel materiaal en
overige materialen berusten bij DoenKids, of haar licentiegevers, voor zover dit geen gebruikersmateriaal betreft. De
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruikersmateriaal, berusten bij de gebruikers en/of hun
licentiegevers.
55. Geen enkele bepaling in deze voorwaarden is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen.
Het gebruik van deze dienst is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Men mag geen
handelingen verrichten die een inbreuk kunnen maken op de intellectuele eigendomsrechten van DoenKids,
gebruikers en/of derden die lijken op of identiek zijn aan een teken waarop DoenKids en/of de gebruikers
intellectuele eigendomsrechten kunnen doen gelden. Tevens erkent en aanvaardt men dat enig ongeoorloofd
gebruik van gebruikersmateriaal of informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze
gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.
56. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die DoenKids in het kader van de dienst/webwinkel ontwikkelt
of gebruikt komen toe aan DoenKids voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
57. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DoenKids is het niet toegestaan om de
voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door
inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
58. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door DoenKids geleverde producten, die in het kader van de
dienstverlening door DoenKids worden ontwikkeld, blijven in bezit van DoenKids.
59. DoenKids behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht
60. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de Wederpartij ingevoerde content in de dienst, zijnde
de applicatie, blijven eigendom van de Wederpartij en zullen niet door DoenKids worden gebruikt door derden tenzij
hier door de Wederpartij toestemming voor is gegeven.
Aansprakelijkheid
61. DoenKids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zaaks- en gevolgschade en/of vermogensschade en/of ander
nadeel als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website en/of de dienst
of de onmogelijkheid deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond
van dwingend recht is toegestaan. DoenKids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
omstandigheden die buiten haar dienstverlening vallen.
62. DoenKids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor content welke door de Wederpartij aan het systeem is toegevoegd,
zoals foto’s, video’s en tekst en overige. De Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten
aanzien van oneigenlijk gebruik van de geplaatste content alsook indien er door het gebruik te maken van die content
een inbreuk wordt gepleegd op eigendomsrechten behorend bij een derde niet zijnde DoenKids.
63. Voor zover DoenKids ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan
is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan
materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke
kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
64. DoenKids zal de diensten naar haar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens de
Wederpartij en derden. Mocht de Wederpartij schade lijden door enige tekortkoming in de nakoming en uitvoering van
de overeenkomst dan is de DoenKids jegens de Wederpartij aansprakelijk voor de schade die de Wederpartij daardoor
lijdt wat te allen tijde is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar onder de door DoenKids afgesloten verzekering
wordt uitgekeerd.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
7
65. DoenKids is aansprakelijk voor schade die is geleden bij de Wederpartij indien dit als toerekenbare tekortkoming wordt
beoordeeld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke is
uitgesloten.
66. Alle aansprakelijkheid van schade vervallen indien de schade van de ene partij het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van de andere partij.
67. DoenKids is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van
opzet of grove schuld van de DoenKids of haar ondergeschikten.
68. DoenKids zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de geleverde dienstverlening binnen een redelijke
termijn te herstellen.
69. DoenKids is nimmer gehouden tot herstel van verminkte gegevens of gegevens die verloren zijn gegaan.
70. Tenzij anders overeengekomen, geldt voor elke door DoenKids aanvaarde opdracht dat sprake is van een
inspanningsverplichting. DoenKids kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
Herroepingsrecht
71. Bij producten geldt dat Wederpartij, in de hoedanigheid van consument, een overeenkomst met betrekking tot
de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen kan
ontbinden. DoenKids mag de Wederpartij vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
reden(en) verplichten.
72. Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het
modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan DoenKids.
73. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Wederpartij zijnde een consument of een
vooraf door de consument aangewezen en aan DoenKids bekendgemaakte vertegenwoordiger of:
a. Als de Wederpartij in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Wederpartij, of
een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. DoenKids mag, mits hij de Wederpartij hier
voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere
producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Wederpartij,
of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de
Wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
74. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd geldt dat de Wederpartij een
dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is
geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen kan ontbinden. DoenKids mag de Wederpartij
vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
75. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij
niet informeren over herroepingsrecht geldt indien DoenKids de Wederpartij de wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt. De bedenktijd loopt dan af twaalf
maanden na het einde van de oorspronkelijke vastgestelde bedenktijd.
76. Tijdens de bedenktijd zal de Wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast
te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat
in een winkel zou mogen doen.
77. De Wederpartij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van
omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in hetgeen in deze voorwaarden vermeld.
78. De Wederpartij is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als DoenKids hem niet voor of bij het
sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
79. De Wederpartij zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de
door DoenKids verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
8
80. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Wederpartij.
81. Als de Wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege
ontbonden.
82. Als DoenKids de melding van herroeping door de Wederpartij op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
83. DoenKids vergoedt alle betalingen van de Wederpartij, inclusief eventuele leveringskosten door DoenKids in
rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop
de Wederpartij hem de herroeping meldt. Tenzij DoenKids aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten
met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Wederpartij aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
84. DoenKids gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Wederpartij heeft gebruikt, tenzij de Wederpartij
instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Wederpartij.
85. Als de Wederpartij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering,
hoeft DoenKids de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Uitsluiting herroepingsrecht
86. DoenKids kan het herroepingsrecht van de Wederpartij, in de hoedanigheid als consument, uitsluiten voor producten
zoals omschreven in artikel 87. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DoenKids dit duidelijk in het
aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
87. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten en diensten:
a. Met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van
uitvoering daarvan is voorzien;
b. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de fi nanciële markt waarop DoenKids geen invloed
heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c. Volgens specifi caties van de Wederpartij vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Wederpartij, of die duidelijk
voor een specifi eke persoon bestemd zijn;
d. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
e. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te
worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
f. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
g. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
waardeafhankelijk is van schommelingen van de markt waarop DoenKids geen invloed heeft;
h. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is
verbroken;
i. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
j. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als; de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Wederpartij; en de Wederpartij heeft
verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest;
k. Die door DoenKids tot stand zijn gebracht overeenkomstig specifi caties van de Wederpartij, in de
hoedanigheid als consument;
l. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
m. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
Kosten in geval van herroeping
88. Indien de Wederpartij, in de hoedanigheid als consument, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste
de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Wederpartij een bedrag betaald heeft, zal DoenKids dit
bedrag, inclusief, indien in rekening gebracht, de verzendkosten voor heenzending zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is
door DoenKids.
De prijs
89. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
9
90. In afwijking van het vorige lid kan DoenKids producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de fi nanciële markt en waar DoenKids geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.
91. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het
gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
92. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien
DoenKids dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de Wederpartij de
bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
93. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
94. Voor het door DoenKids uitvoeren van de dienstverlening, zal de Wederpartij aan DoenKids vergoedingen verschuldigd
zijn, welke vergoedingen volgens de in de overeenkomst vermelde tarieven door DoenKids zullen worden vastgesteld.
95. DoenKids heeft het recht om - zonder voorafgaande schriftelijke mededeling - per 1 januari van ieder kalenderjaar het
in de o erte overeengekomen tarief te verhogen conform de consumentenprijs index (CPI) 2015 = 100 van de maand
juli voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar.
Nakoming overeenkomst en garantie
96. DoenKids staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specifi caties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat
DoenKids er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
97. Een door DoenKids, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke
rechten en vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover DoenKids kan doen gelden indien
DoenKids is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
98. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van DoenKids, diens toeleverancier, importeur of producent
waarin deze aan de Wederpartij bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk
verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Levering en uitvoering
99. DoenKids zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
100. DoenKids zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van
bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
101. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DoenKids geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
Wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om
de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
102. Na ontbinding zal DoenKids het bedrag dat de Wederpartij betaald heeft onverwijld terugbetalen.
103. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DoenKids tot het moment van bezorging aan de
Wederpartij of een vooraf aangewezen en aan DoenKids bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
104. Alle door DoenKids genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de
gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan DoenKids bekend waren. DoenKids spant zich er naar behoren voor in
overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen en na te leven.
105. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door een overschrijding van een genoemde of
overeengekomen (leverings)termijn.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
10
106. DoenKids is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden
niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is DoenKids gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een
wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specifi caties, et cetera) zijn overeengekomen.
107. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen DoenKids en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.
Eigendomsvoorbehoud
108. De inhoud die door de Wederpartij aan de applicatie wordt toegevoegd, zoals eigen foto’s, video’s, tekst en overige blijft
eigendom van de Wederpartij voor zover niet anders aangegeven en voor zover er hierbij geen inbreuk wordt gepleegd op de
eigendomsrechten behorend bij een derde.
109. Nadat de Wederpartij het contract heeft opgezegd wordt de inhoud van de diensten en of producten indien noodzakelijk
verwijderd uit de productieomgeving.
110. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren.
Overmacht
111. DoenKids is nimmer aansprakelijk voor door de Wederpartij geleden schade indien DoenKids niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan
verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen wegens overmacht.
112. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan; iedere omstandigheid waarmee DoenKids ten tijde van het aangaan van
de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst
redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, energiestoring, brand, bedrijfsbezetting,
gewijzigde overheidsmaatregelen, transport-moeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van DoenKids; de omstandigheid
dat toeleveringsbedrijven waarvan DoenKids afhankelijk is, voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
verplichtingen jegens DoenKids voldoet, tenzij zulks aan DoenKids verwijtbaar is.
113. Indien van overmacht heeft DoenKids het recht om de termijn van afl evering en/of oplevering te veranderen en indien afl evering
en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
114. Indien de overmacht langer dan één maand voortduurt heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
middels een aangetekende brief te ontbinden.
115. Indien het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de Wederpartij.
116. Na annulering van de overeenkomst heeft DoenKids recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten c.q. uitgevoerde
werkzaamheden voor zover de Wederpartij daardoor is gebaat.
Duur
117. De Wederpartij kan een overeenkomst die voor (on)bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afl everen van
producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
118. De Wederpartij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot
opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
aangegaan; altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als DoenKids voor zichzelf heeft bedongen.
119. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur op één jaar
wordt gezet. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van één jaar verlengd, tenzij de Wederpartij
of DoenKids de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de
betre ende periode.
120. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afl everen van producten of diensten, mag
alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de Wederpartij te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
Betaling
121. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn
binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze
termijn aan op de dag nadat de Wederpartij de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
11
122. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de Wederpartij in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden
tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Wederpartij geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetre ende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
123. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DoenKids te melden.
124. Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door DoenKids is gewezen op de te
late betaling en DoenKids de Wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 30-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is DoenKids gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke geldende incassokosten in rekening te
brengen.
125. Betaling dient te geschieden binnen de op de betre ende factuur gestelde termijn, tenzij in de overeenkomst een termijn is
gesteld welke dan geldt. Indien geen termijn is gespecifi ceerd op de factuur of in de overeenkomst, dient de factuur binnen een
termijn van 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald.
126. In geval de Wederpartij de betaling niet tijdig of niet volledig verricht, is de Wederpartij DoenKids vanaf datum verzuim over het
openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
127. Indien de betaling langer dan 30 dagen achterwege blijft, kan de DoenKids de uitvoering van de dienstverlening opschorten totdat
betaling is geschied.
128. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen van DoenKids op de
Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
129. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de
Wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Klachtenregeling
130. DoenKids beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.
131. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gebreken heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DoenKids.
132. Bij DoenKids ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DoenKids binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
133. De Wederpartij dient DoenKids in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze
termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Geheimhouding
134. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de dienstverlening van
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
Geschillen
135. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
trachten deze in eerst instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de
Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
136. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden
beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
Algemene - en gebruikersvoorwaarden DoenKids
12
Toepasselijk recht
137. Op elke opdracht en overeenkomst tussen DoenKids en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing; ook indien de
Wederpartij woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
Bedrijfsgegevens.
DoenKids B.V., Burgemeester van Engelenweg 72, 8271 AT IJsselmuiden van 9.00 tot 17.00 uur info@doenkids.nl,
KvK-nummer: 75863480 Btw-identifi catienummer: NL860424662B01.

Demo

Curious what DoenKids can do for you? Fill in the form and we will contact you as soon as possible for a free demo.
Request demo
All rights reserved KidsKonnect
Created by Clic.nl
This website uses cookies